Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Mateřské školy

 

 

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.410/2005 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení.

Vyhláška MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování

 

ŠJ dodržuje:

a) stanovený pitný režim

b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

 • norma syrového masa

 • doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje

ŠJ denně vede evidenci kritických bodů.

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ- se zdravotním průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ.

 

Stravovací řád ŠJ

 

přesnídávka :    9,00 hod

oběd :            11,30 hod

svačina :         14,15 hod

Během dne je dodržován pitný režim.

 

Stravné:

3 – 6 let celodenní …...... 30 Kč sv . 8 Kč, oběd 16 Kč, sv. 6 Kč

3 – 6 let polodenní ….......24 Kč

7 let celodenní …............ 31 Kč sv.8 Kč, oběd 17 Kč, sv. 6 Kč

7let polodenní …..............25 Kč

 

Poplatky za stravné se hradí:

 • v hotovosti u vedoucí ŠJ

 

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (telefonicky) první den absence, nejpozději do 8.00 h, v době nemoci možno odebrat oběd pouze první den za sníženou cenu, další dny může rodič oběd odebrat za plnou cenu jako cizí strávník. Je-li dítě přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy. Je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků,nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout termín uhrazení dané částky.

Způsob placení stravného a školného  hotově u vedoucí ŠJ.

Pedagogický dozor při vydávání obědů dětem zajišťují učitelky.

S jídelním lístkem se mohou rodiče dětí a cizí strávníci seznámit včasným vyvěšením jídelního lístku a to i na portálu školky. Skladba jídelního lístku je vázána s plněním spotřebního koše.

 

Stravovací řád ŠJ pro dospělé

Stravování dospělých se řídí všemi uvedenými vyhláškami. Finanční normativy a výživové normy jsou zákonným ustanovením, které je bezpodmínečně nutné dodržovat a kontrolovat.

 

 • pracovníci MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo, doplňková jídla

 • mohou odebírat pouze za plnou úhradu nákladů na potraviny a věcných a provozních nákladů

 

 • výše finančního normativu je stanoven na 27,- Kč

 • stravné – zaměstnanci MŠ 20,- Kč ( + 7,- Kč příspěvek z FKSP)

 

Jídlo je nutné konzumovat v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat . Zákaz odnášení jídla z MŠ.

 

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

 • k tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku

 • ve stravě je zařazen podíl čerstvého ovoce a zeleniny, luštěnin, cereálního pečiva a mléčných výrobků

 • je dodržován pitný režim

 • tvorba jídelního lístku se řídí platnými vyhláškami

 • podmínkou je měsíční plnění spotřebního koše

 • spotřební koš – evidence jednotlivých složek potravy, aby byla dodržována předepsaná výživová norma

 • jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

 

 

V Rokytnici nad Jizerou dne 12.9.2017

Vedoucí ŠJ Hana Votočková

 

 

 

 

 

 •