Provozní řád školní jídelny

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními

předpisy a směrnicemi:

 

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích

na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.410/2005 Sb.,kterou se stanoví hygienické

požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení

 • Vyhláška MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování

 

ŠJ dodržuje:

a) stanovený pitný režim

b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

 • norma syrového masa

 • doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje

ŠJ denně vede evidenci kritických bodů.

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ- se zdravotním průkazem.

Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ.

 

Stravovací řád ŠJ:

přesnídávka : 9,00 hod

oběd :           11,30 hod

svačina :      14,15 hod

Během dne je dodržován pitný režim.

 

Stravné:

3 – 6 let celodenní …..... 37Kč sv . 10 Kč, oběd 17 Kč, sv. 10Kč

3 – 6 let polodenní …......27 Kč

7 let celodenní …........... 40 Kč sv.10 Kč, oběd 20 Kč, sv.10Kč

7let polodenní …....….....30 Kč

 

Poplatky za stravné se hradí:

 • zálohová platba trvalým příkazem z vlastního účtu splatná vždy k 15. v měsíci , přeplatky se vrací 1x za rok na konci školního roku

 • cizí strávníci a zaměstnanci hradí stravné v hotovosti u vedoucí školní jídelny

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (telefonicky) první den absence, nejpozději do 8.00 h, v době nemoci možno odebrat

oběd pouze první den za sníženou cenu, další dny může rodič oběd odebrat za plnou cenu jako cizí strávník.

Je-li dítě přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy.

Pedagogický dozor při vydávání obědů dětem zajišťují učitelky.

S jídelním lístkem se mohou rodiče dětí a cizí strávníci seznámit včasným vyvěšením jídelního lístku v budově školy a na webových

stránkách MŠ.

Skladba jídelního lístku je vázána s plněním spotřebního koše.

 

Stravovací řád ŠJ pro dospělé:

Stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami.

Finanční normativy a výživové normy jsou zákonným ustanovením ,které je bezpodmínečně nutné dodržovat a kontrolovat.

 

 • pracovníci MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo, doplňková jídla

 • stravu mohou odebírat pouze za plnou úhradu nákladů na potraviny a věcných a provozních nákladů

 

Jídlo je nutné konzumovat v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat . Zákaz odnášení jídla z MŠ.

 

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům:

 • k tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku

 • ve stravě je zařazen podíl čerstvého ovoce a zeleniny, luštěnin, cereálního pečiva a mléčných výrobků

 • je dodržován pitný režim

 • tvorba jídelního lístku se řídí platnými vyhláškami

 • podmínkou je měsíční plnění spotřebního koše

 • spotřební koš – evidence jednotlivých složek potravy tak, aby byla dodržována předepsaná výživová norma

 • jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

 

 

V Rokytnice nad Jizerou dne 1.9.2021

Vedoucí ŠJ Hana Votočková

 •