Školní řád

Mateřská škola Horní Rokytnice 555,příspěvková org.,okres Semily

512 45 Rokytnice nad Jizerou

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Zřizovatelem mateřské školy je Město Rokytnice nad Jizerou

 

Organizace provozu mateřské školy

 

I.

Přijímací řízení

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci květen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Poslední rok před zahájením školní docházky je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte ( dosažení  5 let  věku  dítěte  k 31. 8.). Dále musí oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně, telefonicky nebo sms zprávou. Delší nepřítomnost omlouvat písemně na formulář omluvného listu ( k vyzvednutí ve třídě nebo webových stránkách školy).

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské  škole nebo si ji stáhnout  na  webových  stránkách  školy.  Po  ukončení zápisu obdrží  rodiče  rozhodnutí o  přijetí dítěte do MŠ.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

a) dítě bez omluvy do mateřské školy nedochází nejméně jeden měsíc

b) zástupce dítěte závážným způsobem opakovaně narušuje provoz

Mateřská škola nabízí individuální adaptační režim před prvním vstupem dítěte do mateřské školy, rodiče se předem dohodnou na vhodném postupu s ředitelkou nebo třídní učitelkou.

 

II.

Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které v novém školním roce dosáhnou věku 6ti let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (§ 123 odst. 2 zákona č. 561/2004).

Děti,které mají odklad školní docházky, tudíž v novém školním roce dosáhnou 7mi let, úplatu za předškolní vzdělávání platí.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300-, Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6 odst. 2).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6 odst. 3).

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164 odst. a).

Rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení na příslušném formuláři.

 

Úplata za školní stravování dětí

 

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.

 

Způsob platby : hotovostní

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (§ 35 odst. 1 d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

Všechny platby probíhají v hotovosti u paní Votočkové Hany VŠJ.

 

III.

Evidence dítěte

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

IV.

Provoz mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin.

Pro povinné předškolní vzdělávání od 8.00 do 12.00 hodin

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 9.00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Provoz mateřské školy v době prázdnin – letní prázdniny – provoz zajištěn vždy v jedné mateřské škole, vždy střídavě, v ostatních prázdninách je provoz zajištěn.

 

Zabezpečení budovy – budova školy je uzavřena. Kdokoli příjde, musí použít zvonek u hlavních dveří.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

U povinného předškolního vzdělávání je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů od výzvy. V době prázdnin není povinnost předškolního vzdělávání.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou

rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Pojištění u pojišťovny KOOPERATIVA.

 

 

V.

Vnitřní režim školy

 

Mateřská škola má 2 oddělení :

1.oddělení – 2 – 4 leté děti Berušky

2.oddělení - 4 – 6 leté děti Sluníčka

 

Každá třída má svůj denní organizační řád,který je natolik pohyblivý, aby mohl reagovat na aktuální podněty prostředí a individuální potřeby dětí.

 

 1. Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohlubovat vzájemné výchovné působení rodiny a školy.Rodiče mají právo být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích nebo naopak o problémech. S třídní učitelkou se domluví na společném postupu při výchově a vzdělávání.

 2. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se školních akcí.

 3. Rodiče mají právo ovlivňovat program školy svými názory, nápady, podněty. Všechny názory rádi přijmeme a po zhodnocení zrealizujeme. Kdykoliv mají právo si vyžádat konzultaci s třídními učitelkami, s ředitelkou školy.

 4. Rodiče mohou nejpozději do 31. května oznámit řediteli plnění povinného předškolního vzdělávání jinou formou plnění povinnosti předškolního vzdělávání svého dítěte formou individuálního vzdělávání. 

 5. Při individuálním vzdělávání zajistit následně účast dítěte na ověření vzdělávání dítěte v termínech – každá 2. středa v listopadu, náhradní termín 4. středa v listopadu. Dále hradit výdaje spojené s individuálním vzděláváním, vyjma kompenzačních pomůcek podle §16 školského zákona a výdajů na činnost MŠ.

 6. Ředitelka může ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat a opětovně individuálně vzdělávat.

   

 

VI.

Podmínky zacházení s majetkem

mateřské školy ze strany dětí

 

1. Děti jsou všemi zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy, pedagogové zajistí, aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími školními potřebami.

2. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem tak, aby nedocházelo k ublížení na zdraví nebo znehodnocování majetku školy.

3. V případě poškození majetku školy bude tato záležitost projednána za zákonným zástupcem a bude dohodnut postup náhrady škody.

 

 

VII.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

nebo násilí

 

1.Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

 • Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.
 • Mateřská škola podle Školního vzdělávacího programu seznamuje děti s nebezpečím ohrožující jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti.Tyto kompetence jsou postupně vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu a nabízených činností dětem.
 • V případě školního úrazu je učitelka ( popř. jiný zaměstnanec pověřený ředitelkou MŠ), povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského ošetření. Rodiče jsou informováni bezodkladně.
 • Školní úraz je úraz, který se stal dítěti při vzdělávání a při činnostech, které s ním přímo souvisejí.
 • Prosředky první pomoci jsou uloženy v přípravce 2. oddělení.
 • Školní úraz je rovněž úrazem, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, ale organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pedagoga. Jedná se zejména o úrazy na vycházkách, výletech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stal dětem při cestě do a ze školy.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady :

a) Při přesunech dětí, při pobytu venku mimo území MŠ na pozemních komunikacích se pedagog řídí pravidly silničního provozu a děti opatří bezpečnostními prvky ( zviditelňující vesty, terčík).

b) Pobyt dětí v přírodě – využívají se známá, bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Pedagogičtí pracovníci před pobytem zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny)

c) Sportovní činnosti a pohybové aktivity - před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách nebo na školní zahradě, kontrolují pedagogové , zda prostory jsou k těmto aktivitám skutečně připraveny, odstraňují všechny překážky , které by mohly vést ke zranění dítěte.

d) Pracovní a výtvarné činnosti - při aktivitách rozvíjející zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jakými jsou nůžky, štětce, kladívka, apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka , nástroje jsou zvlášť upravené ( nůžky nesmí mít ostrý hrot, apod.).

 

V celém objektu školy platí zákaz kouření a požívání alkoholu.

Cenné věci - mateřská škola neodpovídá za cenné věci , které děti přinesou do školy. Veškeré cennosti (drahé hračky, zlaté náušnice, řetízky, přívěsky, apod.) má dítě v MŠ na vlastní odpovědnost zákonných zástupců a škola nenese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

 

2. Ochrana dětí před sociálně - patologickými jevy, před diskriminací,

nepřátelstvím a nebo násilím

 

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřeném na zdravý způsob života.
 • V rámci vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky. Jsou seznamovány s nebezpečím závislosti na drogách, alkoholu, kouření, vandalismu, virtuální závislosti (počítače, televize) a jiných formách násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého života.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogové monitoring vztahů v třídních kolektivech s cílem případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Mateřská škola pracuje podle „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání", který je zpracován do školního vzdělávacího plánu naší školy. Pro zájemce je k nahlédnutí u ředitelky mateřské školy.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách a webových stránkách školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky.

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Rodiče mají právo:

 

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 

 • zapojit se do práce školy a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí

 

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

 

Dítě má právo:

 

 •           aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 

 •          být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 

 •          na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 

 •          být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

 

 •           být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)